0 505 9391646
info@tmuhasebe.com

MUHASEBE ve TEKNİK SERVİS YAZILIMI KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1 TMuhasebe Web Tabanlı Muhasebe ve Teknik Servis Programı, TURKBİM BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ’ nin Lisanslı bir iş uygulamasıdır. TMUHASEBE olarak anılacaktır.

1.2 Yazılım ve uygulamalarını kullanan kullanıcılar MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. Bu sözleşme ile MÜŞTERİ, sözleşmenin sonunda belirtilen yazılım ürününün veya ürünlerinin, yazılımın çalışmasına uygun konfigürasyonda kullanım lisansını almaktadır.

3. KULLANIM LİSANSININ KAPSAMI

3.1. GENEL:

3.1.1. Kullanım lisansı MÜŞTERİYE, yazılımları web ortamında, bilgisayarda kurma, daimi olarak kullanma ve sadece yedekleme amacıyla kopyalama hakkı verir.

3.1.2. Kullanım lisansı, yazılımların web ortamına veya bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması, görüntülenmesi, depolanması ve yedeğinin alınması haklarını kapsar.

3.1.3. MÜŞTERİ, yazılımları ödünç vermek, kiralamak gibi bedelli veya bedelsiz hiçbir biçimde üçüncü kişilerin yararına sunamaz, kullandıramaz. Aynı cihaz ve uygulamalardan yararlanan kardeş şirketler ve personeller bu hükmün dışındadır.

3.1.4. Münhasır olmayan bu hakkın dışında kalan tüm diğer telif hakları ve mülkiyet hakkı TMUHASEBE üzerinde kalır ve bu sözleşme kapsamı dışındadır.

3.1.5. Bu Kullanım Lisans Sözleşmesi kuralları, bu sözleşme kapsamında yer alabilecek ve telif hakları -şayet kendi özel lisans sözleşmeleri yoksa- TMUHASEBE’ E ait olmayan yazılım ürünleri için de aynen geçerlidir.

3.1.6. Bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler hiçbir şekilde üçüncü bir kişiye devredilemez.

3.2. ÇOK BİLGİSAYARDA KULLANIM:

MÜŞTERİ yazılımları aynı anda sınırsız sayıda bilgisayarda kullanabilir.

4. AYIPLI ÜRÜN VE KULLANICI HAKLARI

Sorun çıkan yazılımlar, destek merkezine bildirildiği sürece 7 iş günü içerisinde arıza giderilir. MÜŞTERİ, ürün alındıktan sonra ayıplı mal itirazında bulunamaz. Bu istisnanın dışında yazılımlar ve tasarımlar iade edilemez ve yenisi ile değiştirilemez.

5. GARANTİ VE TMUHASEBE’NİN SORUMLULUKLARININ SINIRLANMASI

5.1. TMUHASEBE, yazılım ürünlerinin garanti süresi fatura tarihinden itibaren 1 yıldır. Telif hakları TMUHASEBE’ E ait olmayan yazılımların lisans ve garanti koşulları, söz konusu yazılımlarla birlikte sağlanan dokümantasyonda belirtilmektedir.

5.2. TMUHASEBE, yazılım ürünlerinin dokümantasyonlarıyla uyum içinde olması ve matbu ve/veya manyetik ortamda sağlanan dokümantasyonlarında tanımlanan işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için gerekli azami özeni göstermektedir. TMUHASEBE, bu yazılımların kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve kullanıcının özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.

5.3. TMUHASEBE, donanım veya işletim sistemi arızasından, TMUHASEBE tarafından temin edilmiş olsa dahi telif hakları TMUHASEBE ait olmayan veritabanı yazılımından, iletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından, voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörler ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından sorumlu tutulamaz.

5.4. TMUHASEBE, manyetik ortamda saklanan bilgileri garanti edemez. Yazılımların kullanılması ile oluşan bilgilerin düzenli olarak yedeğinin alınmasından MÜŞTERİ sorumludur.

5.5. MÜŞTERİ, kullanım lisansını aldığı yazılımları, yazılım dokümantasyonunda belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli bu donanımı kendisinin temin edeceğini, TMUHASEBE’ IN yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, TMUHASEBE’ IN sorumluluk sınırının Sözleşme konusu yazılım ürünleri için kullanım lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.6. TMUHASEBE, yazılım ürünlerinin yanlış kullanımından veya hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, kazanç veya kayıplardan hiçbir biçimde sorumlu değildir.

5.7. Taraflar, doğrudan veya dolaylı olarak bu Sözleşmeden kaynaklanacak kendi aralarındaki tüm ihtilaflarda diğer taraftan talep edebilecekleri her türlü tazminat miktarının (mali sorumluluğun) MÜŞTERİ’NİN lisans bedeli olarak ödediği miktarla sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu ihlal eden eylemler saklı kalmak kaydıyla, tazminat talebini haklı kılan herhangi bir durumda TMUHASEBE, MÜŞTERİ’DEN sadece bu Sözleşmenin toplam bedeli kadar tazminat talep edebilir. MÜŞTERİ de herhangi bir nedenle yazılım lisansını iade hakkı doğduğunda, yazılımlar için ödediği lisans bedeli dışında herhangi bir nam altında tazminat talebinde bulunmamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Taraflar, bu şekilde karşılıklı olarak sorumluluklarını sınırlamışlardır.

5.8. TMUHASEBE, MÜŞTERİ’NİN yazılımı kullanmaya başladığı (ilk kez şifre aldığı) tarihten itibaren 1 yıl (0n iki) ay süre ile MÜŞTERİ’YE limitsiz telefon desteğini ücretsiz olarak verir. Bu sürenin bitiminden sonra MÜŞTERİ dilerse TMUHASEBE 'DAN satın alacağı " DESTEK HİZMET PAKETİ" ile bu desteği almaya devam eder.

5.9. Taraflar, TMUHASEBE, bu sözleşme konusu yazılımlar üzerinde MÜŞTERİ’YE yalnızca "kullanım lisansı" verdiğini, MÜŞTERİ’NİN üretkenlik, iş, gelir ve/veya kâr kaybı, yazılımın yerelleştirilmesi, yazılımın ve verilerin kullanılması gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya zarar (akde/haksız fiile dayalı zararları) konularında TMUHASEBE’ IN hiç bir sorumluluğu olmadığı için bunları tazmin etmekle yükümlü olmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir. Taraflar arasında, yetkili kişilerin imzasını taşıyan ek bir yazılı sözleşme olmaksızın, hiçbir şirket elemanının sözlü ve yazılı beyanı, mektup, faks metni, servis formu ve benzeri muhaberat özel bir taahhüt olarak kabul edilmeyecektir.

6. YAZILIM TELİF HAKLARI

6.1. Yazılım ve dokümantasyonun telif hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Markalar Kanunu, Markaların Korunması Hakkında K.H.K., Türk Ticaret Kanunu ve muhtelif Vergi Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Kullanım lisans hakkı dışında kalan hukuka aykırı kopya eylemi ve işlemler, eylemin nevine göre 3 aydan 3 yıla kadar hapis ve 300 bin liradan 600 bin liraya kadar ağır para cezası ile yaptırıma bağlanmıştır.

6.2. TMUHASEBE tarafından temin edilen uygulama yazılımlarının üzerinde çalıştığı ve telif hakları TMUHASEBE’ E ait olmayan veritabanı ve iletişim ağı (network) yazılımlarının geçerli ve yeterli kullanım lisansına sahip olunmasından münhasıran MÜŞTERİ sorumludur.

7. YAZILIM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİNE İLİŞKİN KOŞULLAR

MÜŞTERİ, bu sözleşme ile kullanım lisansını aldığı yazılım ürünlerinin sözleşme başlangıcında belirtilen adrese veya elektronik mail adresine teslimini kabul etmiştir. Bu adrese yapılan teslimat geçerli teslimat sayılır. MÜŞTERİ bu adrese yapılan teslimlerde teslimatın kendisine yapılmadığı, firma elemanına yapılmadığı gibi itirazlarda bulunmayacağını ve bu hakkından peşinen feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

8. TMUHASEBE CİHAZ, YAZILI DOKÜMAN (DOKÜMANTASYON)

Sözleşme konusu yazılım ürünlerinin içinde olduğu TMUHASEBE Cihaz ve birlikte verilen dokümanın telif hakları da TMUHASEBE’ E (veya telif hakkı TMUHASEBE’ DE olmayan ürünler için, hak sahibi firmaya) aittir. Dokümanların değiştirilmesi, başka amaçlarla kullanılması, kopya edilmesi, çoğaltılması telif haklarının ihlali anlamına gelir.

9. SÜRÜM/VERSİYON DEĞİŞİMİ VE BAKIM

TMUHASEBE önceden haber vermeksizin yazılımlarında ve yazılı dokümanlarında değişiklikler yapma, yazılım ürünlerinin yeni versiyon ve sürümlerini çıkarma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ bu yeni versiyon veya sürümü ve yeni yazılı dokümanı ancak fiyat listelerinde belirtilecek olan "yeni versiyona/sürüme geçiş (upgrade)" bedelini ödeyerek yeni bir lisans almakla elde edebilir. TMUHASEBE ayrıca yeni versiyon veya sürümlerin alınması halinde eski versiyon/sürümle girilen veya elde edilen bilgilerin yeni versiyon/sürümle de işlenebileceği güvencesini vermemektedir. Ancak, TMUHASEBE, geleneksel olarak, çıkardığı her yeni versiyon için, eski versiyonla işlenmiş verileri yeni versiyona aktarmayı sağlayan özel yazılım araçlarını da sağlamaktadır. Yeni versiyon veya sürümü çıkan bir yazılımın mevcut versiyon veya sürümü, yeni versiyon veya sürümün piyasaya çıkış tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile desteklenir. Ancak, mevzuatta meydana gelen değişiklikler ve programın çalışmasıyla ilgili düzeltme ve yenilikler eski sürüm ve versiyonlara uygulanmaz. İki yıllık süre sonunda eski versiyon veya sürüm üretimden kaldırılır. Üretimden kalkan versiyon ve sürümlerin program cihazları, dokümantasyonu ve bu yazılımlar için destek hizmeti TMUHASEBE’ DEN temin edilemez. Aksi taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, TMUHASEBE uygulama ürünlerinin üzerinde çalıştığı veritabanı ve iletişim ağı (network) yazılımlarına destek hizmeti vermek ve bunlardan kaynaklanan sorunlara çözüm getirmek TMUHASEBE’ IN görev ve sorumluluğuna girmez. MÜŞTERİ, Sözleşme Özel Hükümlerinde belirlenen hizmetin dışında DESTEK hizmeti isterse bu talebini ücreti karşılığında ayrı bir bakım anlaşması yaparak temin edebilir.

10. SÖZLEŞMENİN BOZUCU ŞARTLA SONA ERMESİ

10.1. Aşağıdaki hallerde lisans sözleşmesi başka bir hükme, ihtara ihbara gerek olmaksızın bozucu şartla kendiliğinden sona erer.

10.1.1. MÜŞTERİ’NİN lisans bedelini ödememesi veya eksik ödemesi halinde;

10.1.2. MÜŞTERİ’NİN TMUHASEBE telif haklarını ihlal etmesi halinde.

10.2. MÜŞTERİ bu durumda, elinde bulunan cihaz, yazılım ve dokümantasyonu sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde başkaca bir hükme, ihbara, ihtara gerek olmaksızın TMUHASEBE’ E teslim etmekle ve bilgisayarlarında yüklü bulunan yazılımın tüm kopyalarını silmekle yükümlüdür.

10.3. Sözleşmenin bozucu şartla sona ermesi halinde, MÜŞTERİ’NİN bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu "bilgisayar yazılımını ve cihazı kullanma lisans bedeli" sözleşme akit tarihinden sona erme tarihine kadar olan süreyi kapsayan "süreli kullanma lisans bedeline dönüşür. Bu bedel, varsa MÜŞTERİ’NİN o ana kadar ödemiş olduğu bedelden mahsub edilir, yoksa veya yeterli değilse MÜŞTERİ’NİN bu bedeli TMUHASEBE’ E ödeme yükümlülüğü devam eder.

11. SAİR HÜKÜMLER

11.1. Bu sözleşmenin imzalanması ile bundan önce taraflar arasında bu yazılım lisansı ile ilgili olarak cereyan etmiş karşılıklı yazılı ve sözlü teklifler, icap ve kabuller, yazılı anlaşmalar, ticari diğer yazışmalar ve taahhütler hükmünü yitirir.

11.2. Bu sözleşmedeki hükümler ancak karşılıklı olarak imzalanmış ek sözleşmeler ile değiştirilebilir. Bunun dışındaki hiçbir beyan ve yazı sözleşmenin tadili anlamına gelmez.

11.3. Sözleşmenin tarafları maddesinde yazılı adres tarafların akdi tebligat adresleri olup bu adrese yapılacak tebligatlar iade olsa bile yapılmış sayılır. Bu adres aynı zamanda yazılım ürününün teslimat adresidir.

11.4. Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda Diyarbakır daireleri ve mahkemeleri yetkilidir. Anlaşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti Hukuku uygulanır.

11.5. Bu sözleşme kurulum esnasında dijital olarak onaylandıktan sonra yukarıdaki tüm hükümler geçerli sayılır.